Meer drugs met Clindamycine (2023)

Clindamycine is een antibioticum dat wordt gebruikt om ernstige bacteriële infecties te behandelen. Het is verkrijgbaar in verschillende vormen en doseringen, zoals capsules en oplossingen voor injectie. Clindamycine ratiopharm is een van de merken die dit geneesmiddel produceert [[SOURCE 1]].

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clindamycine ratiopharm capsules worden gebruikt om ernstige bacteriële infecties te behandelen. Het is effectief tegen verschillende soorten bacteriën, waaronder stafylokokken, streptokokken en anaerobe bacteriën [[SOURCE 1]].

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag Clindamycine ratiopharm niet gebruiken als u overgevoelig bent voor clindamycine of lincomycine, een vergelijkbaar antibioticum. Daarnaast moet u voorzichtig zijn als u ooit een ontsteking van de dikke darm (colitis) heeft gehad met ernstige diarree die bloed bevatte. Ook als u diarree heeft of gewoonlijk diarree krijgt wanneer u antibiotica inneemt, moet u extra voorzichtig zijn. Raadpleeg altijd uw arts als u twijfelt of dit geneesmiddel geschikt voor u is [[SOURCE 1]].

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem Clindamycine ratiopharm altijd precies in zoals voorgeschreven door uw arts. De gebruikelijke dosering voor volwassenen en oudere patiënten is 150-450 mg elke 6 uur, afhankelijk van de ernst van de infectie. Kinderen krijgen meestal een lagere dosering voorgeschreven. De capsules moeten heel worden doorgeslikt met water en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Verdeel de doses evenredig over de dag [[SOURCE 1]].

Mogelijke bijwerkingen

Net als alle geneesmiddelen kan Clindamycine ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Veelvoorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, maagpijn, pijnlijke keel en lichte diarree. Ernstige diarree, huiduitslag, ernstige jeuk, spierzwakte en allergische reacties zijn minder vaak voorkomende bijwerkingen. In zeldzame gevallen kunnen ontstekingen van de dikke darm, de slokdarm, de huid en de gewrichten optreden. Raadpleeg altijd uw arts als u bijwerkingen ervaart [[SOURCE 1]].

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Clindamycine ratiopharm buiten het bereik en zicht van kinderen. Er zijn geen speciale bewaarcondities voor dit geneesmiddel. Gebruik het niet meer na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld. Gooi geneesmiddelen niet weg via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met ongebruikte medicijnen moet doen [[SOURCE 1]].

Conclusie

Clindamycine ratiopharm is een antibioticum dat wordt gebruikt om ernstige bacteriële infecties te behandelen. Het is belangrijk om dit geneesmiddel alleen te gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts en om eventuele bijwerkingen te melden. Bewaar het geneesmiddel op een veilige plaats en gooi het niet weg via het afvalwater. Raadpleeg altijd uw arts als u vragen of twijfels heeft over het gebruik van Clindamycine ratiopharm [[SOURCE 1]].

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 16/01/2024

Views: 6000

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.